Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev

My light is based on a patented management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd. and is suitable for Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff.

THE FUTURE OF MANAGEMENT HAS ARRIVED - Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING COGNITIVE DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP..AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - Management Center Open Mind Ltd.

ALL MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

DESTRUCTION OR UPHEALAV OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE – Viktor St. HadjievТенденция за развитие на Корпоративната социална отговорност-BEXO.ORG - Курс по управление

Основен критерий при определяне на качествените измерения на корпоративната социална отговорност в процеса на организационно взаимодействие е влиянието на инициираните стратегически промени върху управленската и организационна устойчивост. Логично е да се твърди, че организационно взаимодействие, което осигурява по-висока управленска устойчивост (по-добри финансови резултати, стабилност и проактивно управленско поведение), повишава корпоративната социална отговорност. Обратно, формите, създаващи предпоставки за организационна пасивност (инертно организационно поведение и хаотични управленски практики), понижава корпоративната социална отговорност.
Основен аргумент е, че корпоративната социална отговорност е право пропорционална на степента на неприкосновеност на управленските функции. Високото равнище на управленска неприкосновеност повишава  равнището на организационна активност и ограничава възможността от възникване на организационен конфликт. 

Семинарите се ръководят от:

Виктор Ст. Хаджиев

CEO
Open Mind Society - www.openmindfund.org
Open Mind Management - www.openmindmanagement.org
- Hadjiev's Integral Center of Cognitive Topology
- Partner of the Drucker Institute, Claremont, USA
- Business Exchange Outlet - www.bexo.org
- Open Mind Management Store - www.storeopenmindmanagement.org
Tel. 011-359-893519876
36-3 King village str.
Sofia-1612
Bulgaria

и се провеждат в хотел "Земя и Хора", 27 Околовръстен път, София-1404
За допълнителна информация обадете се на: 0893519876

Материалът е разработена от д-р Виктор Хаджиев на базата на нова управленска методология - "Когнитивна топология" – патент № PCT/CA2012/050715 и е предназначена за нуждите на Център по управлениеОупън МайндЕООД. Той еподходяща за студенти, преподаватели, държавни служители и управленски кадри, интересуващи се от теорията ипрактиката на ДНК мениджмънта.
Всички права запазени. Никакви части от материалът, представената методология и информация не могат да бъдат фотокопирани или преработвани; използвани за разработването на информационни системиза управление (вкл. на база данни, системи за обработка на информация и други информационни източници/ресусрси); доразвивани или използвани за провеждането на курсове по управление без закупен и нотариално заверен лиценз публикуван на Нашата интернет страница - www.openmindmanagement.org.

"Светът, който познаваме е доста по-скучен от този, който не познаваме“
                                                                                           - Виктор Ст. Хаджиев

©Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД - Виктор Хаджиев

$250.00 inc. tax

$250.00 ex. tax
? Tax based on Bulgaria.
Product Condition:
New

Details

Related

Reviews

0 Related Products
write review
No Reviews Posted Yet - be the first!
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------