Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev

My light is based on a patented management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd. and is suitable for Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff.

THE FUTURE OF MANAGEMENT HAS ARRIVED - Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING COGNITIVE DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP..AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - Management Center Open Mind Ltd.

ALL MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

DESTRUCTION OR UPHEALAV OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE – Viktor St. HadjievGMS 404 – ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПИТАЛ
Организационният капитал е функция от съвместимостта и степента на взаимодействие между ресурсите на организационната екология. Гeнерира се организационна динамика, която води до измерим и предвидим управленски резултат.

TEMA 1:ОРГАНИЗАЦИОННО ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ: МЕНИДЖМЪНТ НА ИНОВАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Устойчивото развитие на организацията зависи от способността на управленските кадри да определят управленските приоритети в зависимост от управленските ситуации, възникващи в процеса на организационно развитие. Обект на анализ е съвместимостта между управленски процес, ситуация и компетенции.

ТЕМА 2:ФУНКЦИОНАЛЕН УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД: УПРАВЛЕНСКА КОНЦЕПЦИЯ
Определят се управленските приоритети в процеса на организационно развитие и растеж. Дефинират се нови управленски понятия като продуктов, организационен и пазарен капитал. Обект на анализ е взаимодействието между организационна структура и управленско поведение.

ТЕМА 3:СТРУКТУРНА РАМКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС: СИСТЕМЕН ПОДХОД
В този модул организацията се разглежда като система, чието развитие се определя от редица вътрешни и външни организационни фактори. Анализира се въздействието на тези фактори върху устойчивото организационно функциониране.

ТЕМА 4:КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Процеса на рационализиране на организационното поведение зависи от способността на управленските кадри правилно да определят управленските цели, структура и процеси. Този модул дава възможност да се прецизира въздействието на управленските дейности върху организационното развитие - да се определи коефициента на полезност на тези дейности.

ТЕМА 5:УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО 
В този модул се разглежда ролята на лидерството за постигането на съвместимост между извършваната управленска дейност и спецификата на организационно функциониране. Определят се ключовите управленски качества и тяхното въздействие върху изпълняваната управленска дейност в различни организационни ситуации.

Семинарите се провеждат в хотел "Земя и Хора", 27 Околовръстен път, София-1404, За допълнителна информация обадете се на: 0893519876

Материалът е разработен от д-р Виктор Хаджиев на базата на нова управленска методология - "Когнитивна топология" – патент № PCT/CA2012/050715 и е предназначен за нуждите на Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД. Той е подходящ за студенти, преподаватели, държавни служители и управленски кадри, интересуващи се от теорията и практиката на ДНК мениджмънта.

Всички права запазени. Части от материала, представената методология и информация не могат да бъдат фотокопирани или преработвани; използвани за разработването на информационни системи за управление (вкл. на база данни, системи за обработка на информация и други информационни източници/ресурси); доразвивани или използвани в социално-икономическата практиката и за курсове по управление без закупен и нотариално заверен лиценз публикуван на Моята интернет страница - www.cognitivetopology.org

All rights reserved. Parts of the materials, the presented methodology and information may not be photocopied or processed; used for the development of information systems (incl. database, information processing system and other sources of information storing/processing); further developed or used (in a similar or derivative way) in socio-economic management teaching or practice without a notary certified permit of use published on my website - www.cognitivetopology.org

"Светът, който познаваме е доста по-скучен от този, който не познаваме“
                                                        - Виктор Ст. Хаджиев

©Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД, София, България
$850.00 inc. tax

$850.00 ex. tax
? Tax based on Bulgaria.

DONATE

BUY A FLICK FOR $100

Product Condition:
New
Brand:
MANAGEMENT CENTER OPEN MIND LTD

Details

Related

Reviews

0 Related Products
write review
No Reviews Posted Yet - be the first!
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------