Navigation

Categories

X
LIGHT
LIGHT
THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT – Viktor St. Hadjiev

My light is based on a patented management methodology/DNA MECHANISM - "Cognitive topology" - patent No. PCT/CA2012/050715. It is property of Management Center "Open Mind" ltd. and is suitable for Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff.

THE FUTURE OF MANAGEMENT HAS ARRIVED - Management Center Open Mind LTD.
FLICKS
FLICKS
NOTHING SUPERSEDES A COGNITIVE PERCEPTION OF REALITY - Management Center Open Mind Ltd.

ALL FLICKS IN MY GALLERY EXHIBIT A FUNCTIONING COGNITIVE DNA MECHANISM GENERATING A DIGITAL IMAGE OF REALITY.

They are hand made and painted on canvas.

THE SCARCEST RESOURCE OF ALL ON OUR PLANET IS NOT GOLD OR OIL BUT OUR HUMAN INTELLECT Viktor St. Hadjiev
STRINGS
STRINGS
HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG

Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login - IT IS FREE!

DEFINE THE STRUCTURE-ADMINISTRATIVE IDENTITY OF YOUR ORGANIZATION WITH RIA SOFT OR MICROCHIP..AND WHY NOT THE DIGITAL DIMENSION OF YOUR SOCIETY
– Management Center Open Mind Ltd.

INTANGIBLE VALUE (INTELLECT) COMES AT A TANGIBLE COST!
 -
Management Center Open Mind Ltd.

STREAMS
STREAMS

INTELLECTUAL CAPACITY BUILDING IS A MATTER OF PERSONAL CHOICE - Management Center Open Mind Ltd.

ALL MANAGEMENT STREAMS (SMS) enhance the knowledge and abilities of Chief Executive Officers (CEOs), directors, business owners, consultants, government servants, researchers and students, as well as managerial staff. It broadens their understanding of DNA MANAGEMENT. 

DESTRUCTION OR UPHEALAV OF SOCIETY DEPENDS ON THE CHOICES OF PROGRESS THAT WE MAKE – Viktor St. HadjievDMS .01 - СТРАТЕГИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ
Темите на курса инкрементално надграждат управленските знания и умения на обучаемите. Взаимодействието между отделните модули помага на студентите да изградят управленска концепция, която формира и развива техните управленски компетенции. Тези теми са разпределени в три основни и взаимосвързани управленски категории – стратегическо управление; организационно функциониране; социално предприемачество. В частност, те са формулирани както следва:

ТЕМА 1: Стратегически капацитет и структурно-административен потенциал.
Стратегическият организационен капацитет е функция от степента на развитие на ресурсите на организационната екология - човешкия, административния и технологичния ресурс. Взети заедно те определят способността на организацията да инициира и осъществява структурно-административни промени. Устойчивостта на организационния процес се разглежда като резултат от правилното определяне и развитие на управленските компетенции, необходими за осъществяване на организационните цели и задачи.

ТЕМА 2: Измерение на организационното функциониране.
Темата на семинара определя значимостта на управленските цикли при формиране на оптимално управленско поведение. Дава се количествена оценка на метарамката на структурно-административна устойчивост и се програмира организационния процес. Анализират се стратегическите клъстер центрове, индикаторите и предпоставките, повишаващи икономическата активност в различна организационна среда. Изгражда се рамката на управленска ефективност и се повишава устойчивостта на организациония процес.

ТЕМА 3: Социално предприемачество.
Определя се същността на корпоративната социална отговорност и механизмите на нейната практическа реализация. Разглеждат се водещите социално-отговорни практики, стимулиращи корпоративното и обществено развитие. Определя се метарамката на вертикалните и хоризонтални форми на корпоративна социална отговорност - тяхната функционалност в процеса на организационно развитие. Разработва се индивидуален проект за аутсорсване на съпътстваща управленска дейност на базата на управленски казус.

Семинарите се провеждат в хотел "Земя и Хора", 27 Околовръстен път, 
София - 1404; За допълнителна информация обадете се на: +359893519876.

Материалът е разработен от д-р Виктор Хаджиев на базата на нова управленска методология - "Когнитивна топология" – патент № PCT/CA2012/050715. Той е подходящ за студенти, преподаватели, държавни служители и управленски кадри, интересуващи се от теорията и практиката на ДНК мениджмънта.

Всички права запазени. Части от материала, представената методология и информация не могат да бъдат фотокопирани или преработвани; използвани за разработването на информационни системи за управление (вкл. на база данни , системи за обработка на информация и други информационни източници/ресурси); доразвивани или използвани в социално-икономическата практика и за курсове по управление без закупен и нотариално заверен лиценз публикуван на Моята интернет страница - www.cognitivetopology.org

All rights reserved. No parts of the materials, the presented methodology and information may be photocopied or processed; used for the development of information systems (incl. database, information processing system and other sources of information storing/processing); further developed or used (in a similar or derivative way) in socio-economic management teaching or practice without a notary certified permit of use published on my website - www.cognitivetopology.org


Светът, който познаваме е доста по-скучен от този, който не познаваме

                                                              - Виктор Ст. Хаджиев


©Център по управление „Оупън Майнд“ ЕООД, София, България

$720.00 inc. tax

$720.00 ex. tax
? Tax based on Bulgaria.

17 pages*

BUY A FLICK FOR $100

Product Condition:
New
Brand:
MANAGEMENT CENTER OPEN MIND LTD
weight:
200

Details

Related

Reviews

write review
No Reviews Posted Yet - be the first!
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------